Föreläsningar/workshops

Register och ”skarvar”

En kunskap viktig för sångpedagoger, körledare och sångare är förståelse för röstens olika register och ”skarvar”. Det är också ett eftersatt ämne och otydligt i forskningen, liksom i pedagogiken. Jag påstår inte att alla behöver förstå hur röstens register och skarvar fungerar. Det finns många sångare där rösten fungerar problemfritt. Man kanske inte vet exakt hur man gör, men det funkar bra ändå. Men det är inte ovanligt att någon i ungdomen har en fantastiskt väl fungerande röst, men börjar uppleva problem efter ett antal år och mycket sjungande. Sångare som upplever problem med rösten behöver förstå mer av hur rösten faktiskt fungerar för att kunna åtgärda problemen. Sångpedagoger, körledare och andra som jobbar med rösten bör definitivt förstå hur röstens olika register fungerar så man lättare kan hjälpa sina elever eller körsångare utefter en förståelse av hur rösten fungerar när den får vara naturligt fri.

Register och skarvar finns hos oss alla, men kan få olika stor betydelse beroende på i vilket röstläge man sjunger i. Vi kan också använda rösten olika beroende på om vi sjunger med mikrofon eller utan. Hur hanterar man detta i praktiken? Först behöver man vara medveten om skarvar och registers existens, sedan hur vi som sångpedagoger – inkluderat körledare – kan träna sångarna att hantera register och skarvar.

Föreläsningar och workshops om röstens register och skarvar.

Jag riktar mig till sångpedagoger, körledare och sångare.

Föreläsningen består av olika ljudande exempel för att klargöra hur röstens olika register i praktiken fungerar, och vilka register alla människor har tillgång till. Det finns mycket åsikter och lite fakta i ämnet, och därför mycket förvirring och osäkerhet hos sångpedagoger och körledare. Lär man sig förstå hur registren fungerar kan man också utveckla hela rösten genom att medvetet använda de olika registren.

Workshops består av praktisk sångträning för deltagarna, och en upplevelse av hur rösten ändras och utvecklas när man förstår, hör och upplever när de olika registren används.

Olika rösttyper använder olika register som huvudregister, t.ex. klassiska sångerskor utgår från ett register medan de flesta pop/rock/jazzsångerskor huvudsakligen använder ett annat. Vilket register ska barn huvudsakligen sjunga i? Det kan vara en smaksak, men de som sjunger med barn bör vara medveten om skillnaden mellan olika register och vilka konsekvenser olika val, t.ex. av repertoar, innebär.

Vilken hänsyn behöver tas om sångarna sjunger med eller utan mikrofon, vad gäller sångteknik? Vilken betydelse har val av repertoar?

Musikalisk interpretation och textbehandling

Kurser som – gärna i kombination med röstutveckling – syftar till att bättre kunna tolka en notbild och förstå kompositörens intentioner.

Inom den klassiska musiken är vi beroende av notbilden. Publiken upplevelse blir sannolikt större om vi som utövare sätter oss väl in i vad kompositören vill med musiken. Eftersom olika tonsättare har olika syften med sin musik blir variationen större när vi på djupet tolkar en notbild.

Som sångare har vi ett verktyg som andra instrument inte har – texten. Utöver en förståelse för texten behöver vi också kunna sjunga på ett sätt så texten hörs, vilket delvis handlar om textlig medvetenhet men även sångteknik. Hur jag kan använda texten i min sångteknik, istället för att den blir ett hinder.